Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

lalaith-nimrodel
2258 8a4a
lalaith-nimrodel
6613 779c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawishlist wishlist

April 20 2015

lalaith-nimrodel
4554 c35e 500
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell
lalaith-nimrodel
4922 194b 500
Reposted fromden303 den303
lalaith-nimrodel
musisz się już ubierać. i iść.  takie jest życie, nie wiem  jak inne. tylko nie zapomnij  tego, co się nie wydarzyło.
— Julia Szychowiak
Reposted fromdariuska dariuska
lalaith-nimrodel
- Proszę Pani, skąd u Pani ta depresja? - Drogi Panie, to nie depresja... to tylko nihilizm egzystencjalny.
— dialogi wewnętrzne.
Reposted fromdzieckopiatku dzieckopiatku
lalaith-nimrodel
5205 f922
Reposted fromNicinic Nicinic
lalaith-nimrodel
3299 161f 500
Reposted fromumorusana umorusana viawishlist wishlist
lalaith-nimrodel

April 09 2015

lalaith-nimrodel
lalaith-nimrodel
2491 1b7c 500
Reposted fromlittlefool littlefool viawishlist wishlist
lalaith-nimrodel
Zaniedbasz, to stracisz.
— Konfucjusz
Reposted frompesy pesy viakarmacoma karmacoma
lalaith-nimrodel
4615 9c11
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viakarmacoma karmacoma
lalaith-nimrodel
0741 d58e
Reposted fromkarmacoma karmacoma
lalaith-nimrodel
7152 b4ee
Reposted fromseverine severine viakarmacoma karmacoma
lalaith-nimrodel
9458 fe89 500
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viakarmacoma karmacoma
lalaith-nimrodel
lalaith-nimrodel
Lubię pić zieloną herbatę i czytać. Po prostu nie mam lepszego pomysłu na resztę życia.
— Krzysztof Varga
Reposted frompesy pesy viawishlist wishlist
lalaith-nimrodel
9666 ea8b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawishlist wishlist
lalaith-nimrodel
5584 06cb
Reposted fromrisky risky viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl